Gourmet Plus klub

Prosíme, pečlivě si prostudujte
následující podmínky
užívání
karet Gourmet Plus.

Gourmet Plus klub

Prosíme, pečlivě si prostudujte
následující podmínky
 užívání
karet Gourmet Plus. 

Gourmet Plus klub

Prosíme, pečlivě si prostudujte následující podmínky užívání karet Gourmet Plus.

Úvodní informace

Potvrzením Podmínek současně potvrzujete, že jste je četli, porozuměli jejich obsahu, nemáte k nim výhrad a vyslovujete s nimi souhlas; současně se Podmínky stávají smluvním ujednáním mezi Vámi a společností Gourmet Plus Group, s.r.o., IČ: 285 14 360, se sídlem: Praha, Praha 6 – Lysolaje, Do zátiší 339/10, PSČ 165 00 (dále jen „GPG“ nebo „společnost GPG“). Zasláním registračního formuláře, úhradou platby za Kartu, převzetím Karty anebo držením Karty vyslovujete s Podmínkami souhlas. Smluvní vztah o užívaní Karet na základě Podmínek trvá po dobu platnosti Karty.

Karta Gourmet Plus

Karta je krémové barvy a obsahuje jméno oprávněného držitele Karty (dále též jen „Klient“), identifikační číslo a datum platnosti. Údaje jsou uvedeny na přední straně Karty. Karta je majetkem GPG a Klientovi je pouze propůjčována za poplatek dle ceníku (dále jen „Poplatek“). Uhrazení Poplatku je podmínkou oprávněného držení Karty.

Výhody

Oprávněná držba Karty dává Klientovi, v závislosti na aktuálním stavu v daném podniku (viz část „Omezení“), možnost čerpání výhod, nabízených partnerskými restauracemi, bary a kavárnami (dále jen „Partnerské podniky“ nebo „Partnerský podnik“), spočívající v některé z následujících možností slev:

  • (i) 30 % na na celkový à la carte účet (vztahuje se na alkoholické i nealkoholické nápoje);
  • (ii) 2 za cenu 1 při úhradě vyšší částky (Klienti zaplatí pouze dražší ze dvou menu, pokrmů nebo nápojů, jež při návštěvě konkrétního Partnerského podniku zkonzumují);
  • (iii) 50 % na jídlo

(dále též jen „Výhody“). Podmínkou pro čerpání Výhod je předložení platné Karty odpovědné osobě v konkrétní Partnerské provozovně. Odpovědná osoba Partnerské provozovny má právo na ověření totožnosti Klienta. Výhody může čerpat Klient a současně s ním maximálně 11 osob (max. 1 Karta na 1 skupinu/obsazený stůl) při jedné návštěvě Partnerského podniku. Výhody je možno čerpat po celou dobu platnosti Karty, a to i opakovaně v každém z Partnerských podniků.

Partnerské podniky

Partnerské podniky jsou smluvně zavázány společnosti GPG k poskytování Výhod všem Klientům. Aktuální seznam Partnerských podniků je umístěn na internetových stránkách GPG www.gourmetplus­.eu (dále též jen „Stránky GPG“), a je pravidelně aktualizován. Každá partnerská provozovna má také k dispozici provozní řád k nahlédnutí, kde je písemně garantována sleva na www.gourmetplus­.eu

Platnost Karty

Karta je platná po dobu 12-ti měsíců ode dne zaplacení Poplatku, přičemž doba platnosti je na Kartě vyznačena. Karta vystavená na jméno osoby je nepřenosná. Klient je povinen bezodkladně oznámit společnosti GPG jakékoli podezření na neoprávněné použití Karty, osobního čísla Klienta (čísla Karty), odcizení Karty anebo její ztrátu.

Omezení

Případné omezení jedné ze tří standardních výhod (viz část „Výhody“) je uvedeno v profilu každé Partnerské provozovny.

Čerpání Výhod není k dispozici ve spojení s jinými věrnostními kartami a poukazy a se speciálními nabídkami Partnerských provozoven (obědové denní menu, brunch, nebo již zvýhodněná nabídka restaurace) a nemusí být k dispozici v určité dny, jako jsou například: Den Sv. Valentýna, Štědrý Večer, Štědrý den, Silvestr a Nový Rok.
V případě, že Partnerská provozovna má jakékoliv další omezení, musí být tato omezení viditelně součástí menu. Kterákoli Partnerská provozovna má dále právo omezení akceptace čerpání Výhod při plné obsazenosti anebo uzavření provozovny z důvodu plné exkluzivity. Partnerská provozovna je dále oprávněna změnit nabídku menu anebo jídelní lístek. Před návštěvou konkrétní Partnerské provozovny doporučujeme kontaktovat její personál pro potvrzení možnosti čerpání Výhod, potvrzení rezervace a aktuálnosti menu uvedeného na internetových stránkách konkrétní Partnerské provozovny. Slevy poskytované v rámci Výhod se nevztahují na tabákové výrobky.

Odpovědnost

Partnerské podniky poskytují Výhody na základě smluvního vztahu s GPG. GPG neodpovídá za plnění ze strany jednotlivých Partnerských podniků. Jakékoliv reklamace je třeba uplatnit přímo u příslušném Partnerském podniku. GPG neručí a neodpovídá za případné spory a reklamace mezi Klientem a Partnerským podnikem. GPG si vyhrazuje právo na změnu rozsahu nebo zrušení Výhod a právo na změnu Partnerských podniků bez nutnosti předchozího kontaktování, informování a souhlasu Klientů. Aktuální informace jsou vždy k dispozici na Stránkách GPG.

Osobní data

Klient tímto současně vyslovuje souhlas s tím, aby jej GPG zařadila do seznamu Klientů, jež vede v souvislosti s propůjčováním Karet. Klient tímto dále uděluje společnosti GPG souhlas ke zpracování všech osobních údajů, týkajících se jeho osoby, kterého GPG poskytl, a to v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“) a dalšímu marketingovému zpracování těchto údajů, tj. nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Tento souhlas je dán až do okamžiku jeho písemného odvolání. Osobní údaje Klientů jsou drženy a používány výhradně společností GPG. Speciální nabídky jsou Klientům zasílány na jejich e-mailovou adresu nebo formou SMS, to však pouze v případě, že Klient tyto kontaktní údaje uvede do registračního formuláře. GPG neposkytne ani jinak nezpřístupní třetí osobě údaje poskytnuté Klienty na základě těchto Podmínek.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy, představované těmito Podmínkami (dále též jen „Smlouva“), je možné pouze písemně, a to, pokud nebylo Karty dosud využito, i bez udání důvodu, a to nejpozději do 3 týdnů ode dne uhrazení Poplatku. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší. Navrácení peněz zpět na účet Klienta nebo navrácení hotovosti (dle požadavku Klienta) je podmíněno navrácením Karty, a bude ze strany GPG realizováno do 5-ti pracovních dnů od navrácení Karty GPG. Klient má rovněž právo na odstoupení Smlouvy v případě, že GPG jednostranně zúží minimálně o 50 % rozsah Výhod (viz odstavec Odpovědnost), a to nejpozději do 3 týdnů od okamžiku takového zúžení rozsahu Výhod. V takovém případě se Smlouva ruší k okamžiku doručení písemného projevu o odstoupení Klienta od Smlouvy společnosti GPG. GPG v takovém případě vrátí Klientovi poměrnou část Poplatku, připadající na období od okamžiku skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou do období konce platnosti Karty, a to do 5-ti pracovních dnů od navrácení Karty GPG.

Pro-linky na jiné webové stránky

GPG nenese odpovědnost za funkčnost a obsah internetových odkazů na internetové stránky subjektů odlišných od GPG, umístěných na Stránkách GPG, a dále též ochranu dat a informací, které jsou zpřístupněné na jiných internetových stránkách a stránkách, které nejsou chráněny bezpečnostními opatřeními GPG.

Obsah Stránek GPG

Všechny informace jsou zveřejněny na Stránkách GPG v dobré vůli a GPG se vždy snaží zaručit, aby všechny tyto informace byly aktuální a přesné, nicméně může se stát že se vyskytnou malé chyby či nepřesnosti, za které se GPG předem omlouvá. Všechny materiály a informace obsažené na Stránkách GPG jsou ve výlučném vlastnictví GPG a podléhají jejímu autorskému právu. Všechna práva jsou vyhrazena. Materiály a texty obsažené na Stránkách GPG mohou být měněny, publikovány nebo jinak distribuovány pouze s předchozím souhlasem GPG.