Osobní údaje

Níže naleznete Zásady ochrany
osobních údajů subjektů, jejichž
osobní údaje zpracováváme.

Zpracování osobních údajů

Níže naleznete Zásady ochrany osobních údajů subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme.

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Gourmet Plus Group, s.r.o., se sídlem Praha 6, Praha 6 – Lysolaje, Do zátiší 339/10, 165 00, IČ: 28514360, DIČ: CZ 28514360. Společnost je vedena u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 147155 (dále jen „Správce“).

Zpracování osobních údajů
Správce dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Subjekt údajů
Osobní údaje jsou zpracovány výhradně za účelem komunikace se subjektem osobních údajů (dále jen „Klient“). Klientem se rozumí fyzická osoba, která zakoupila u Správce roční členství Gourmet Plus (dále jen Členství GP“). Správce zpracovává osobní údaje již od doby sjednávání uzavření Členství GP s Klientem prostřednictvím telefonické nebo e-mailové komunikace a dále po celou dobu trvání Členství GP.

Osobní údaje a účel zpracování
Po registraci Klienta je Správce oprávněn zpracovávat osobní údaje Klienta nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Klientem při registraci (zejména adresné údaje). Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné při poskytování služeb prostřednictvím serveru Gourmet Plus, a jejíchž smluvní stranou je Klient, jako subjekt osobních údajů.

Kategorie údajů
Správce zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje klienta (např. jméno, příjmení, korespondenční a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mail) a údaje pro účely underwritingu (např. povolání, vzdělání, provozované sporty a koníčky).

Zpracování na základě souhlasu subjektu údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů je Správcem vyžadován pouze v situacích, kdy není možné provádět zpracování osobních údajů na základě jiného právního základu.

Podmínky vyjádření souhlasu
Pokud byl souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut, znamená to, že pro účel a v rozsahu daném v souhlasu Správce obdržel svolení Klienta ke zpracování osobních údajů. Souhlas byl dán svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně.

Doba zpracování osobních údajů
Doba platnosti souhlasu je obvykle v souhlasu uvedena. Není-li v souhlasu uvedeno jinak, obecně platí, že souhlas je platný po dobu trvání nejdelšího smluvního vztahu mezi Správcem a dále 1 rok po jeho skončení.

Odvolání souhlasu
Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to e-mailem zaslaným na  gourmetplus@gourmetplus.eu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Práva subjektu údajů
Na žádost Klienta má Správce povinnost informovat Klienta o účelu a kategorie zpracování dotčených osobních údajů, včetně veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, může požádat Správce o vysvětlení a provedení nápravy.

Kontaktní osoba
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů je kontaktní osobou za Správce: Mgr. Andrea Jakubíková, Managing Director, gourmetplus@gourmetplus.eu, +420 775 099 393.